Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies, między innymi w celach zbierania danych statystycznych. W opcjach programu wyświetlającego tą stronę można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies (w większości domyślnie włączone jest ich zapisywanie). Aby zmienić te ustawienia skorzystaj z dostępnej pomocy w oprogramowaniu, z którego korzystasz. Po wyłączeniu zapisu tych plików nie wszystkie funkcjonalności strony mogą działać prawidłowo.
Na temat cookies można przeczytać w wikipedii.


Ewangelia na niedzielę 19.07.2020

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 13,24-43)

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ewangelia na niedzielę 12.07.2020

Ziarnem jest słowo Boże, a siewca jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 13,1-23)

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Procesji Bożego Ciała w naszej parafii, która odbyła się 11.06.2020. Zdjęcia są w naszej galerii pod tym adresem: parafiamirow.pl/index.php/galeria/12-zycie-parafii/470-boze-cialo-2020-galeria.

Życzenia na Dzień Ojca

Ewangelia na niedzielę 21.06.2020

Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie. (J 15,26b.27a)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 10,26-33)

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ewangelia na niedzielę 14.06.2020

Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (Mk 1, 15)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 9, 36 – 10, 8)

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo". Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie".

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

W Polsce obchodzimy ją ku czci Najświętszego Sakramentu, w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. Jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy.

EucharystiaW owym dniu wspominamy Ostatnią Wieczerzę oraz Przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

W 1264 r. papież Urban IV - bullą „Transiturus” ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Uzasadniając przyczyny jego wprowadzenia wskazał: zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia. Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym uroczystość nie została ustanowiona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach (1317) i zatwierdził to święto na cały Kościół.

W Polsce po raz pierwszy wprowadził to święto biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano je za powszechne, obchodzone we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała.

W Polsce obchody Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii.

Najświętszy Sakrament

Do roku 1955 obowiązywała także oktawa, w czasie której Chrystus Pan odbierał wyrazy przebłagania, hołdu, dziękczynienia i błagania. Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy, choć nie ma ona już charakteru liturgicznego.

Ewangelia na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 11.06.2020

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. (J 6, 51ab)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 6, 51-58)

Jezus powiedział do Żydów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 07.06.2020

 • Od soboty 30 maja nie obowiązuje limit osób, które mogą jednocześnie przebywać w kościele. Przebywając w kościele musimy mieć zasłonięte usta i nos. ("Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje w miejscach zatłoczonych, w których nie ma możliwości utrzymania dystansu społecznego(...)" tj. 2 metry, np. w kościołach. Źródło: biznes.gov.pl)
 • Przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusowego o godz. 18.30, a w niedzielę o 15.30.
 • Zmiany w dyspensie. Szczegóły w osobnym artykule na stronie parafialnej.
 • W czwartek 11 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała. Msza św. w kościele o godz. 8:00, 10:00 i 16:00. Po Mszy św. o godz. 10:00 z kościoła wyruszy Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy wokół kościoła. Przez całą oktawę Bożego Ciała - Msza św. i Procesja Eucharystyczna wokół kościoła o godz. 18:00, a w niedzielę po Sumie.
 • Jubilatom i Solenizantom nowego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia, a Wam Moi Drodzy Parafianie życzę spokojnej i rodzinnej niedzieli oraz wszelkich łask od Boga na rozpoczęty tydzień.

Ewangelia na niedzielę 07.06.2020

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.(Ap 1, 8)

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 3, 16-18)

Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego".

Źródła: mateusz.pl, Langusta na palmie.

Ogłoszenia duszpasterskie 31.05.2020

 • Od soboty 30 maja nie obowiązuje limit osób, które mogą jednocześnie przebywać w kościele. Przebywając w kościele musimy mieć zasłonięte usta i nos. ("Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje w miejscach zatłoczonych, w których nie ma możliwości utrzymania dystansu społecznego(...)" tj. 2 metry, np. w kościołach. Źródło: biznes.gov.pl)
 • Dziś – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
 • Przez cały czerwiec nabożeństwo do Serca Jezusowego o godz. 18.30, a w niedzielę o 15.30.
 • W tym tygodniu przypada I-szy Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca. Spowiedź z racji I-go Piątku od godz. 17.30, a w sobotę odwiedziny chorych od godz. 8.30.
 • Zmiany w dyspensie. Szczegóły w osobnym artykule na stronie parafialnej.
 • Procesja Bożego Ciała odbędzie się na placu kościelnym.
 • Intencje mszalne (w osobnym artykule na stronie parafialnej).
 • Jubilatom i Solenizantom nowego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia, a Wam Moi Drodzy Parafianie życzę spokojnej i rodzinnej niedzieli oraz wszelkich łask od Boga na rozpoczęty tydzień.

Ewangelia na niedzielę 31.05.2020

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 20, 19-23)

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 31.05
8.00 a) † Zygmunt-26r.śm. Janina Kot, Zenobiusz Rosa.
        b) † Adela Sobańska – od Doroty i Jarosława Rosa z rodz.
9.30 a) † Janina Rosa, Wiesław Gajda-ur.
        b) † Andrzej Zatoń – od rodz. Mazurów.
11.30 – Za Parafian – W 50rocz. ślubu pp. Krystyna i Stefan Wilk.
15.30 – Nabożeństwo majowe.
16.00 † Mariusz Ireneusz Rogulski 27r.śm. Janina Zygmunt Kot.

PONIEDZIAŁEK – 01.06
18.00 † Barbara Marian Jan Frukacz.

WTOREK – 02.06
18.00 † Jerzy Kot – od żony z dziećmi.

ŚRODA – 03.06
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

I CZWARTEK – 04.06
17.30 † Marianna Siwek-3r.śm. Tadeusz Robert Siwek.
18.00 † Stefan Gawron – od NR.

I PIĄTEK – 05.06
17.30 – Spowiedź.
18.00 † Adela Sobańska – od chrześniaka Floriana z rodz.

SOBOTA – 06.06
17.15 – Różaniec wynagradzający.
18.00 – W int. KŻR.

NIEDZIELA 07.06 - NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
8.00 † Mieczysław-r.śm. Marianna Wachowski.
9.30 † Jadwiga Edward Całus, zm. z rodz. Całus i Jarząbków.
11.30 – Za Parafian – W 25rocz. ślubu pp. Agnieszka i Grzegorz Witek.
15.30 – Nabożeństwo czerwcowe.
16.00 a) † Witold Starostecki.
          b) † Janina Władysław Gęsiarz.

Środa 03.06.2020r. godz. 18.00

za żyjących:

 • * O Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, fundatorów i wspierających dzieło budowy kościoła swoją modlitwą, cierpieniem, pracą i ofiarą.
 • * O łaskę zdrowia i szybki powrót do pełni sił dla: pana Marka, Cezarego, Zbigniewa i p. Marianny.

za zmarłych:

 • † Leszek Kluźniak – od zakł. pog. Hades.
 • † Adela Sobańska – od koleżanek Ireny i Barbary.
 • † Waldemar Starostecki – od rodz. Machnik.
 • † Piotr Kupczak – od szwagra Alka Nowaka z żoną Grażyną i córką Renatą z synem.
 • † Ryszard Lisowski – od Kazimierza Siwek z rodz.
 • † Janina Pisarska – od koleżanki Anny z rodz.
 • † Rozalia Klamka – od sąsiadów rodz.: Bujalskich.
 • † Józefa Maligłówka – od córki Doroty z rodz.
 • † Andrzej Wosik – od rodz. Wachowskich.
 • † Lidia Lizura, Irena Stanisław Kluba, Paweł Tomczyk.
 • † Irena Konstancja Eugeniusz Aleksander Marek Bociański.
 • Józefa Krystyna Janina Antoni Tadeusz Kapalski.
 • Anna Zdzisław Janiszewski, Zofia Władysław Dobrowolski.
 • † Ks. prob. Edward Motłoch i ks. prob. Piotr Balicki.

Ewangelia na niedzielę 24.05.2020

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28, 19. 20)

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 17.05.2020

 • Dziś I Komunia św. o godz. 12.30 oraz 5 i 6 września, według ustaleń z rodzicami.
 • W środę o godz. 18.00 – Msza św. i Nabożeństwo fatimskie.
 • We Mszach Św. w naszym kościele może uczestniczyć 25 osób. Otwarty jest też cmentarz parafialny.
 • Nabożeństwo majowe w kościele w dni powszednie o godz. 18.30 a w niedzielę o godz. 15.30.
 • Jubilatom i Solenizantom nowego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia, a Wam Moi Drodzy Parafianie życzę spokojnej i rodzinnej niedzieli oraz wszelkich łask od Boga na rozpoczęty tydzień.

Ewangelia na niedzielę 17.05.2020

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 14, 15-21)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie".

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Środa 13.05.2020r. godz. 18.00

za żyjących:

 • * O Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, fundatorów i wspierających dzieło budowy kościoła swoją modlitwą, cierpieniem, pracą i ofiarą.
 • * O łaskę zdrowia i szybki powrót do pełni sił dla: pana Marka, Cezarego, Zbigniewa i p. Marianny.
 • * O łaskę zdrowia dla Anny.

za zmarłych:

 • † Jolanta Kluźniak – od rodziców dzieci z Przedszkola Oxfordzik-Gostyń.
 • † Leszek Kluźniak – od mieszkańców z ul. Bursztynowej.
 • † Adela Sobańska – od rodz. Sprawka.
 • † Waldemar Starostecki – od syna Przemysława z rodz.
 • † Zygmunt Kępa – od Barbary Rosa z rodz.
 • † Piotr Kupczak – od Sławomira i Piotra Augustyn z rodzinami.
 • † Zbigniew Woźniak – od mamy Wiesławy oraz Marcina i Bartosza Grudzińskich z rodzinami.
 • † Ryszard Lisowski – od rodz. Grabków i Lackich.
 • † Janina Pisarska – od córki Teresy z rodz.
 • † Kazimierz Makowski-27r.śm. Kazimierz Maniowski-27r.śm.
 • † Józefa Jan Józefa Jan Zapaśnik, Stanisława Józef Jasiński.
 • † Eugeniusz Zenobia Zenon Gajda, Ryszard-6r.śm. Robert-2r.śm. Fikier.
 • † Lidia Lizura, Irena Stanisław Kluba, Paweł Tomczyk.
 • † Irena Konstancja Eugeniusz Aleksander Marek Bociański.
 • Józefa Krystyna Janina Antoni Tadeusz Kapalski.
 • Anna Zdzisław Janiszewski, Zofia Władysław Dobrowolski.
 • † Ks. prob. Edward Motłoch i ks. prob. Piotr Balicki.

V NIEDZIELA WIELKANOCY – 10.05 – Odpust Św. Stanisława
8.00a) † Stanisława Zygmunt Anna Tadeusz Hadryś, Dariusz Weżgowiec, Antonina Stanisław Hadryś, Marianna Jan Wochal, Otylia Władysław Brewczyński, Czesław Pachucki.
b) † Marianna Józef Janina Rosa, Helena Franciszek Purgal, Grażyna Borowik.
9.30a) † Monika Stanisław Jeziorowski.
b) † Alicja 17r.śm. Lech Stanisława Władysław Stanisław Rosa.
c) † Irena Bociańska 30r.śm.
11.30 – Suma Odpustowa – Za Parafian i Nabożeństwo majowe.
16.00a) † Mirosław 26r.śm. Jerzy Sączek.
b) † Krystyna Edward Dubiak, Józefa Stanisław Benduch, Jerzy Wit.

PONIEDZIAŁEK – 11.05
18.00 † Piotr Kupczak – od Zofii i Tadeusza Krętuś.

WTOREK – 12.05
18.00 † Tadeusz Gniła – od rodz. Marchewków.

ŚRODA – 13.05
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Nabożeństwo fatimskie.

I-wszy CZWARTEK – 14.05
18.00 † Stefan Gawron – od KŻR św. Stanisława.

PIĄTEK – 15.05
18.00 † Anna Jeziorowska, Mieczysław Derda, Paweł Żak, Jolanta Kluźniak, Kazimiera Radecka, Leszek Kluźniak, Piotr Kupczak, Stefan Gawron, Adela Sobańska, Waldemar Starostecki, Zbigniew Woźniak, Ryszard Lisowski – od ucz. pog. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
19.00 † Zofia Franciszek Andrzej Jerzy Pilawka.

SOBOTA – 16.05
17.30 † Adam Deska-1r.śm. – od żony i córek z rodzinami.
18.00 † Kazimierz Stanisław Franciszek Helena Purgal, Grażyna Borowik.

VI NIEDZIELA WIELKANOCY – 17.05
8.00a) † Ryszarda Ryszard Adamski, Marianna Jan Całus.
b) † Zenobia Roman Rakowski, Helena Józef Wrzalik, Aleksandra Jan Biskup, Zofia Józef Szafert, Janina Edward Pisarski.
9.30a) † Zofia Woszczyna-im. – od wnuczki Moniki z rodz.
b) † Teodora-1r.śm. Stefan-15r.śm. Kot.
11.30 – Za Parafian.
12.30 – I Komunia św.
15.30 – Nabożeństwo majowe.
16.00 † Marianna Wiktoria Tomasz Stanisław Woszczyna, Marianna Ignacy Stanisław Kalota.

IV NIEDZIELA WIELKANOCY – 03.05 – NMP Królowej Polski
8.00 a)† Genowefa Stefan Jerzy Wrzalik, Henryka Władysław Szymański, Ryszard Władysław Aleksandra i zm. z rodz. Krakowskich.
b)† Zygmunt Kot-im. – od syna z rodz.
9.30 a)† Wanda 16r.śm. Edward 47r.śm. Kot.
b)† Kazimiera Czesław Radecki, Stanisława Jakub Radecki.
11.30 – Za Parafian.
15.30 – Nabożeństwo majowe.
16.00 † Zofia Stefan Piur, Agnieszka Jan Jan i zm. z rodz. Pijorów.

PONIEDZIAŁEK – 04.05
18.00 † Leszek Kluźniak – od Ryszarda Sojda z Rędzin z rodz.

WTOREK – 05.05
18.00 † Tadeusz Gniła – od kol. i koleżanek córki Magdy z pracy.

ŚRODA – 06.05
18.00 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

I-wszy CZWARTEK – 07.05
18.00 † Zofia 5r.śm. Mieczysław Gągorowski.

PIĄTEK – 08.05
18.00 † Magdalena Jakubowska-ur. - od rodziców.

SOBOTA – 09.05
17.30 † Jan Ciura-1r.śm. – od żony, córki Agnieszki i syna Marcina z rodzinami.
18.00 † Stefan Gawron – od syna Romana z rodz.

V NIEDZIELA WIELKANOCY – 10.05 – Odpust Św. Stanisława
8.00a) † Stanisława Zygmunt Anna Tadeusz Hadryś, Dariusz Weżgowiec, Antonina Stanisław Hadryś, Marianna Jan Wochal, Otylia Władysław Brewczyński, Czesław Pachucki.
b) † Marianna Józef Janina Rosa, Helena Franciszek Purgal, Grażyna Borowik.
9.30a) † Monika Stanisław Jeziorowski.
b) † Alicja 17r.śm. Lech Stanisława Władysław Stanisław Rosa.
c) † Irena Bociańska 30r.śm.
11.30 – Suma Odpustowa – Za Parafian i Nabożeństwo majowe.
16.00a) † Mirosław 26r.śm. Jerzy Sączek.
b) † Krystyna Edward Dubiak, Józefa Stanisław Benduch, Jerzy Wit.

Ogłoszenia duszpasterskie 10.05.2020

 • Dziś – Odpust parafialny ku czci św. Stanisława BM. O godz. 11.30 – Suma odpustowa i Nabożeństwo majowe.
 • W środę o godz. 18.00 – Msza św. i Nabożeństwo fatimskie.
 • I Komunia św. za tydzień o godz. 12.30 oraz 5 i 6 września, według ustaleń z rodzicami.
 • Bardzo dziękuję za odnowienie i udekorowanie krzyży oraz kapliczek przydrożnych. Dziękuję także p. Zofii Derda za uszycie flag, które są na masztach przed kościołem.
 • We Mszach Św. w naszym kościele może uczestniczyć 25 osób. Otwarty jest też cmentarz parafialny.
 • Nabożeństwo majowe w kościele w dni powszednie o godz. 18.30 a w niedzielę o godz. 15.30.
 • Intencje mszalne (w osobnym artykule na stronie parafialnej).
 • Jubilatom i Solenizantom nowego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia, a Wam Moi Drodzy Parafianie życzę spokojnej i rodzinnej niedzieli oraz wszelkich łask od Boga na rozpoczęty tydzień.

Ewangelia na niedzielę 10.05.2020

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 14, 1-12)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca".

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.

Ogłoszenia duszpasterskie 03.05.2020

 • Nabożeństwo majowe w kościele w dni powszednie o godz. 18.30 a w niedzielę o godz. 15.30.
 • We wtorek 5 maja, w kościele, o godz. 19.15 – spotkanie z rodzicami dzieci które przygotowują się do I Komunii Św.
 • Za tydzień w niedzielę 10 maja – Odpust parafialny ku czci św. Stanisława BM. O godz. 11.30 – Suma odpustowa i Nabożeństwo majowe.
 • We Mszach Św. w naszym kościele może uczestniczyć 25 osób. Otwarty jest też cmentarz parafialny.
 • Intencje mszalne (w osobnym artykule na stronie parafialnej).
 • Jubilatom i Solenizantom nowego tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia, a Wam Moi Drodzy Parafianie życzę spokojnej i rodzinnej niedzieli oraz wszelkich łask od Boga na rozpoczęty tydzień.

Ewangelia na niedzielę 03.05.2020

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 10, 1-10)

Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych". Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości".

Źródła: mateusz.pl, legan.eu.